INFORMACJE O PROJEKCIE

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 maja br. rozpoczęliśmy realizację projektu „Własny Biznes dla 50+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych po 50 r.ż., pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. łódzkiego, w tym:

- min. 70% z powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa łódzkiego, na dzień ogłoszenia konkursu (do ww. należą: łódzki wschodni, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, pabianicki, poddębicki, tomaszowski, radomszczański, zduńskowolski, zgierski).

- min. 70% z powiatów, dla których wartość opublikowanego przez GUS wskaźnika liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym przyjmuje wartość niższą niż wartość tego wskaźnika dla całego województwa łódzkiego na dzień ogłoszenia konkursu (do ww. należą: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, rawski, skierniewicki),

z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Nie może być uczestnikiem  projektu osoba, która otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej; posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja.

W projekcie weźmie udział 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn), w tym min. 30 osób bezrobotnych, w tym długotrwale.

Planowany termin rekrutacji:

- I edycja (20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) – czerwiec-lipiec 2016r.

- II edycja (20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) – wrzesień-październik 2016r.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

- szkolenie „ABC własnej firmy” w wymiarze 50 godz./osobę + zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;

- doradztwo indywidualne biznesowe (pomoc w przygotowaniu biznesplanu i wniosków o udzielenie wsparcia) w wymiarze 7 godz. na osobę + zwrot kosztów dojazdu na doradztwo;

- jednorazowe wsparcie finansowe na uruchomienie działalności w wysokości maksymalnie do 22.700 zł na osobę;

- wsparcie pomostowe finansowe w wysokości maksymalnie do 1750 zł/m-c/osobę przez okres do 12 m-cy prowadzenia działalności (w tym po 5 miesiącach prowadzenia działalności ocena kondycji firmy decydująca o przedłużeniu wsparcia pomostowego na kolejne 6 m-cy); wysokość przyznanego wsparcia pomostowego finansowego będzie uzależniona od wykazanych w biznesplanie potrzeb;

- wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze udzielane w okresie 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej (refundacja kosztów zakupionych przez Uczestników usług szkoleniowych i/lub doradczych) – pula środków - 14000zł/edycję.

Planowane efekty:

  1. Liczba godzin doradztwa indywidualnego – 273
  2. Liczba godzin szkolenia "ABC własnej firmy" – 100
  3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0
  4. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 38 (K-14; M-24)
  5. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – 0
  6. Liczba osób pozostających bez pracy objętych wsparciem w projekcie – 41 (K-16; M-25)
  7. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 37 (K-14; M-23)
  8. Liczba osób, która otrzymała wsparcie pomostowe – 37 (K-14; M-23)
  9. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0
  10. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 33

Wartość projektu: 1.865.912,64 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.844.537,01 zł

W razie pytań zapraszamy do Biura projektu: Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pok. 1. Informacji udzielamy także pod numerem tel. (42) 636 34 69, kom. 609 466 555 i adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .